آخرین خبرها
خانه » گزارشات » مقالات برگزیده » مراقبت همگانی سعادت فردی واجتماعی

مراقبت همگانی سعادت فردی واجتماعی

کمال آقاپور[۱]

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

مراقبت همگانی سعادت فردی واجتماعی

چکیده

فرد در اسلام از لحاظ موجودیت، دارای دو شخصیت و دو کیان است شخصیت وکیانی مستقل، که به موجب آن دارای مسئولیت شخصی وصاحب اراده واختیار و هم به موجب آن ،مکلف به تکالیف فردی است، و دیگری شخصیت وکیانی عام که به موجب آن جزئی از ساختمان اجتماع است یعنی او از این حیث دارای مسئولیت اجتماعی بوده ومسئول صلاح وفساد اجتماع است ونیز به موجب آن ؛مسئول این است که چه اندازه به این اجتماع خدمت می کند ومتقابلا اجتماع هم چه اندازه ابزار سعادت او را فراهم می نماید و از این حیث است که تکالیف اجتماعی به او متوجه می شود و به اندازه سهمی که فرد از رشد و شعور وآگاهی اجتماعی و درک حقایق اجتماعی واحساس مسئولیت اجتماعی اونیز سهمی که از نیرومندی اخلاق واراده وازبلندی همت وعالی بودن هدف دارد ،و سهم اجتماع هم از نیرو مندی وصلاح وسعادت به همان اندازه خواهد بود وبالعکس پس سعادت فرد سعادت اجتماع است وسعادت اجتماع سعادت فرد است وبدبختی یکی بدبختی دیگری وفساد یکی از دیگری است . بنابراین آن دو ، وضع و بعبارت دیگر فرد واجتماع از نظر اسلام در تاثیر وتاثر ودر حالت گیرندگی ودهندگی متقابل دائمی ومستمرند . بنابراین فرد درعین این که فرد است ازیک حیث اجتماع هم هست و همچنین اجتماع هم درعین این که اجتماع است ازیک حیث فرد نیز می باشد . بادرنظر گرفتن این که درنهایت امر قدرت واقعی ونقش قاطع ازآن اجتماع است به این معنا که درتعارض وتصادم واصطکاک منافع فرد بامنافع اجتماع منافع فرد باید فدای منافع اجتماع شود و این حقیقتی است که تمام شواهد موجود اسلامی اعم ازآیات وروایات وسیره پیامبر – صلی الله علیه وآله – و سایر پیشوایان اسلام به روشنی وقطعیت برآن دلالت دارد. مطلب را با همین مبنا پیگیری میکنم.

کلمات کلیدی : فرد ، اجتماع، امر به معروف، نهی از منکر

[۱]- عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور اسکو

Kamalagapo (643.2 KiB, 436 downloads)
جهت دانلود فایل اصلی مقاله و مشاهده متن کامل مقاله بر روی لینک بالا کلیک نمایید