معماری
خانه » راهنمای نگارش مقالات

راهنمای نگارش مقالات

فرمت ارائه مقالات

قبل از ارسال مقالات به ترتیب نویسندگان مقالات توجه فرمایید پس از ارسال مقاله به هیچ وجه امکان اصلاح، تعویض وحذف اسامی وجود نخواهد داشت.مقالات به زبان فارسی و یا انگلیسی برای داوری ارسال می گردد همچنین ، مقالات مروری با تشخيص كميته علمي جهت داوری ارسال می گردد؛ مقاله ارسال شده به همایش نبایددر هيچ يك ازهمايش های ديگر ارائه و يا چاپ شده باشد، و همزمان نیزبرای همایش دیگری ارسال نشده باشد. اگر خلاف اين امر ثابت شود، دبیرخانه همایش در صورت آگاهي از اين امر، اجازه دارد فرآيند داوري و چاپ را متوقف كند و کلیه موارد حقوقی آن متوجه نویسندگان مقاله خواهد بود.مقالات انگلیسی طبق فرمت فارسی ذیل تدوین شوند وبه جای فونت بی نازنین ازTimes New Romanاستفاده شود.

عنوان مقاله در يك يا دو سطر تك فاصله (قلم بي نازنین16 پررنگ)

 

نويسنده اول1، نويسنده دوم*،2، نويسنده سوم3(قلم بي نازنین پررنگ 11 ، وسط چین)

1سمت ونام دانشگاه ،موسسه یا سازمان نويسنده اول.                      پست الكترونيكي:

2سمت ونام دانشگاه ،موسسه یا سازمان نويسنده دوم.                      پست الكترونيكي:

3 سمت و نام مؤسسه يا سازمان نويسنده سوم وسایرنویسندگان…….      پست الكترونيكي:

 

باکشیدن خط زیر نام و نام خانوادگی یا قراردادن ستاره بر روی نام خانوادگی، نویسنده مسئول* مشخص شده وشماره تماس وی حتمادرج گردد.(11 بي نازنین پررنگ)

 

چكيده (بي نازنین 12پررنگ)

در متن چکیده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئلة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار،روش مورد استفاده و نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. متن چکیده مقاله با قلم 12 بي نازنین ساده وتک فاصله با حاشیه 5/2 سانتيمتر از لبه طرفين كاغذ، با‌كناره‌هاي رديف شده نوشته شود. فاصله خطوط از یکدیگر یک سانتیمتر خواهد بود.چکیده بايستی به تنهايي گویای مطالب مقاله باشد و از اشاره به مراجع در چکیده خودداري شود.چکیده بایستی حداکثر شامل 350 کلمه باشد.

—– 2 سطر فاصله (12 بی نازنینساده) —–

واژه‌هاي كليدي:( بي نازنین12 پررنگ)حداقل 5 و حداكثر 8 واژه که با ويرگول (،) از هم جدا شده باشند (قلم بي نازنین 12 ساده).

1- مقدمه (بی نازنین 14پرنگ و از آغاز صفحه دوم):

كليه مقالات ارسالي به همايش بايد طبق فرمت مشخص شده تهيه وارسال گردند.مقالاتي كه طبق اين فرمت ارائه نشده باشند قبل از ارجاع براي داوري حذف خواهند شد. اين راهنما به نويسندگان مقالات فارسي كمك مي‌كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول همایش تهيه نمايند. توجه شود كه صورت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل تهية مقالات است.

براي تايپ مقاله به فارسي، فقط از نرم افزار (Word2007يا2003(استفاده شود. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت)نازنین 12ساده تهيه و عنوان همة بخش‌ها با قلم بي نازنین و اندازه14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم بي نازنین و اندازه 13 پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود.

فاصله مطالب از راست، بالا و پایین 2.5 سانتیمتر و از چپ 2 سانتیمتر تنظیم شود.(بي نازنین 12 ساده)

2- ارسال اصل مقالات به دبيرخانه

تنهااز طریق وب سایت همایش وقسمت ارسال مقاله انجام مي گيرد. لطفا از ارسال اصل وچكيده مقالات خود به آدرس پست الكترونيك مقاله خودداري نماييد.

3- تعداد صفحات مقاله

مقالات ارائه شده به همایش نبايد از 20صفحه بيشتر و از 7صفحه کمتر باشد.

4- فرمول ها و روابط

متن فرمول‌ها بايد با استفاده از Equation ايجاد شده و به صورت چپ چين در يك يا چند سطر درج شوند. همة فرمول‌ها به ترتيب از 1 شماره‌گذاري شوند. شمارة هر فرمول در داخل پرانتز و در سمت راست سطر فرمول قرار گيرد.

5- نمودارها و جداول

جدول‌ها و شکل‌ها از جمله منحنی‌ها بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، كه به صورت وسط چين، در بالای آن با قلم نارنین پررنگ و اندازه11 تايپ و عنوان شکل در زير شکل و با قلم بي نازنین اندازه 11 پررنگ نوشته شوند و به ترتيب از 1 شماره گذاري شوند. تمام شماره‌هاي شکل‌ها و جدول‌هادر پرانتز نوشته شوند و اندازه متن داخل جداول و اشکال حداقل Times New Roman 8 و يا10 بي نازنین باشد.بهتر است جدول‌ها، شکل‌ها و منحنی‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، قرار گيرند. همة‌اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. هر جدول، شکل و منحنی، با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار داده شود. دقت شود تمام شکل‌ها بايد خوانا بوده و به‌صورت In line with text در متن آورده شود. در جداول از خطوط عمودي استفاده نشود.

جدول (1) جدول نمونه

 

فصل                    عنوان گزارش تعداد ماه­ها
1                     مقدمه 20 2
2                روش تحقيق 40 3
3              تحليل اطلاعات 40 3

نمودارها و جداول به آساني قابل خواندن باشند. تمامي نمودارها وجداول بايد با رزوليشن مناسب بوده و به راحتي قابل خواندن باشند.

6- مراجع

(هر مرجع بايستي حداقل يك بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد.). شيوه ارجاع در مقاله بايد به سبک ¬APA ويا شيکاگو باشد و منبع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام خانوادگي نويسنده ، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: (رهنمايي22:1387)مراجع فارسي را با قلم بي نازنین سادهpt. 11 و مراجع انگليسي را با قلم Times New Roman pt. 10 نازك تايپ نماييد. اشاره به مراجع در داخل متن بايستي به صورت ( نام مؤلف،سال و شماره صفحه) اشاره شود؛ سپس مراجع به ترتيب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگليسی، مرتّب شده ودرانتهای مقاله آورده شوند.

 الف) كتاب‌: نام‌خانوادگي، نام نويسنده(نويسندهگان)يامترجم، (سال انتشار)؛ عنوان كتاب، محل انتشار، جلد. ناشر.

ب)مجله : نام خانوادگي،نام نويسنده (نويسنده گان) ، (سال انتشار)،عنوان مقاله ، نام مجله ، شماره مجله، ناشر مربوطه

ب) مقالات: نام‌خانوادگي، نام(نويسندگان)، (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله»، نام نشريه، دوره‌، شمارة نشريه، مكان نشر: صفحاتي كه مقاله به خود اختصاص داده است.

ج) اينترنت : نام خانوادگي ، نام نويسنده (نويسندهگان)، (سال انتشار يا دسترسي)،عنوان اثر،شناسه(آدرس)،سايت

د) پايان‌نامه‌ها: نام‌خانوادگي، نام (سال تحصيلي كه رساله دفاع شده است)؛ عنوان كامل رساله‌، نام استاد راهنما و مشاوران، شهر محل استقرار دانشكده يا دانشگاه: نام دانشگاه،

1-توسلي، محمود، (بي تا)، (1385)، «قواعد و معيارهاي طراحي فضاي شهري» دانشگاه تهران

2-تيلور، کلاير و همکاران، (1384)، روش تحقيق ميداني، محسن نيازي و عباس زارعي

3-جزوات معماري اسلامي، دانشگاه آزاد مشهد 1384

4- چلبي، مسعود، (1375)، «جامعه شناسي نظم: تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي»،چاپ چهارم1386، نشرني: تهران

7- تشکر و قدرداني

اين بخش در صورت نياز بعد از نتيجه‌گيري آورده شود.

8- پيوست‌ها

در صورت داشتن بيش از يک پيوست در مقاله، با حروف ابجد آنها را به ترتيب، بعد از بخش تشکر و قدرداني و قبل از مراجع بياوريد. نحوه نوشتن معادلات مطابق بخش 4 است و براي شماره گذاري آنها ترکيبي از حروف ابجد و عدد معرف پيوست و ترتيب ارائه آنها در آن پيوست، استفاده کنيد مانند (الف-1) و (الف-2) که معرف شماره معادلات الف مي‌باشد.

9- نكات مهم

9-1- مسئولیت علمی ومحتواي مقالات برعهده نویسندگان مقالات خواهد بود.

9-2- مقالات ارسالي بايستي شامل: عنوان، چکیده، واژه های كليدي، مقدمه، نتايج،بحث ونتیجه گیری و منابع مورد استفاده باشد.

9-3- مقالات ارسالي برگشت داده نمي‌شود.

9-4- کمیته علمی همایش در خصوص ویرایش وچاپ مطالب مقالات آزاد می باشد.

9-5-. نتيجة داوري مقالات از طريق اعلام در سايت كنفرانس به نويسندگان مقاله اعلام مي‌شود. مقاله‌اي كه مورد پذيرش قطعي يا مشروط قرار مي‌گيرد، بايد با توجه به تصحيحات احتمالي مورد نظر داوران، (كه در سايت كنفرانس اعلام مي‌گردد) بازنگري و تهيه شود. مقاله ارسال شده به همایش نبایددر هيچ يك ازهمايش های (داخلي يا خارجي) ارائه و يا چاپ شده باشد، و همزمان نیزبرای همایش دیگری ارسال نشده باشد. درغير اين صورت ضمن حذف مقاله مذكور كليه مسئوليت هاي حقوقي امر متوجه نويسندگان مقاله خواهد بود.

9-6-از كپي برداري مقالات ديگران خودداري نموده و حق قانوني مقالات ارائه شده برعهده نویسندگان مقالات خواهد بود. و از ارائه هر گونه مدارك و فيش جعلي خودداري نموده ، در غير اينصورت دبیرخانه مي تواند مطابق قانون با شما برخورد نمايد.

9-7- از درج هرگونه مطلب مغایر با محتوای تخصصی (نظیر موضوعات سیاسی جهت دار و غیر متعارف) خودداری نمايید.

 موفق وسربلند باشيد

دبیرخانه همایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس