آخرین خبرها
خانه » محور های همایش

محور های همایش

رسانه ای:

  • امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
  • جایگاه و نقش ماهواره در امر به معروف و نهی از منکر
  • آسیب شناسی رسانهای امربه معروف و نهی از منکر
  • ماهواره خانواده و امر به معروف و نهی از منکر

فرهنگی:

  • نقش مردم در تحقق امر به معروف و نهی از منکر
  • بسیج و نقش آن در آموزش وتحقق نظارت همگانی
  • موانع و چالشهای موجوددر تحقق امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر
  • امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ عاشورا و سیره شهدا

مبانی فقهی و حقوقی

  • حقوق شهروندی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر
  • جایگاه حقوقی و فقهی امر به معروف و نهی از منکر